Prostorni planovi · Firma Princon registrirana je za izradu prostornih planova od 2006.godine. Do sada smo izradili dvadesetak planova, pretežno detaljnih planova uređenja (DPU). Od planova višeg reda izradili smo PPU naselja Pribislavec 2007.godine. Planove izrađujemo radom vlastitih projektanata uz suradnju potrebnih stručnjaka drugih profila. Sudjelujemo u svim fazama izrade plana, od prethodne rasprave i koordinacije sa javnim poduzećima, javnog uvida i izlaganja do usvajanja konačnog prijedloga plana na nadležnom tijelu uprave i lokalne samouprave.

Sadašnji zakon o građenju i prostornom uređenju i suglasnost Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva daje nam mogućnost za izradu provedbenih dokumenata uređenja što znači detaljnih planova uređenja (DPU) i urbanističkih planova uređenja (UPU).